Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku
ul. Rawska 4
97-226 Żelechlinek

tel. 44 7122788

Prezesem OSP w żelechlinku jest Andrzej Dziedzianowicz

Celem OSP w Żelechlinku jest w szczególności:

  • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, wypadków drogowych, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
  • działanie na rzecz ochrony  środowiska,
  • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie i rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
  • realizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.